อบรมเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 21 ณ มหิดล ศาลายา

อบรมเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 21 ณ มหิดล ศาลายา

IMG_9879.jpg+500

อบรมเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 21 ณ มหิดล ศาลายา
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 21” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติประกอบด้วย การจำแนกชื่อกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ค่าลงทะเบียบคนละ 3,100 บาท รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
+500+38943894.jpg+
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ โทร: 089-132-7015, e-mail: kanchitthammasiri@gmail.comคุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา โทร: 02-201-5232, 02-201-5240 โทรสาร: 02-354-7172 และทาง website ของภาควิชาพฤกษศาสตร์http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt/index.htm

Comments

comments

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top